Публичный договор присоединения, условия предоставления услуг и Конфиденциальность

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг з викупу товару
SC PERSONAL BUYER S.R.L

редакція № 10.23-1 від 01.10.2023

SC PERSONAL BUYER S.R.L., код: 47468211, юридична адреса: Румунія, Municipiul lasi, Aleea Petre Buzatov, Nr. 1C, la Cabinet de Avocat Duhnea D. Dana Elena, biroul nr.1, Judet lasi, Адміністратор Маху Александру, (далі - «Виконавець») пропонує будь-яким фізичним особам отримати послугу з викупу Товару у Продавця відповідно до умов цього Публічного договору приєднання. Даний Договір за своєю правовою природою є договором доручення. Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Клієнтом до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника. Моментом укладення Договору є момент реєстрації замовлення на викуп Товару через особистий кабінет на сайті http://air.nova.global/ (надалі – Сайт). Безумовне та повне прийняття умов Договору Клієнтом полягає в здійсненні Клієнтом дій, спрямованих на отримання послуг, а саме:

- заповнення форми оформлення замовлення Товару;
- оплати вартості послуги викупу Товару.


Виконання вищевикладених дій є моментом укладення Договору.
Клієнт не може запропонувати свої умови Договору.
Договір розміщено на Сайті, у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Виконавця.
До відносин, визначених цим Договором, Сторони застосовують також Умови надання послуг SC PERSONAL BUYER S.R.L (надалі – Умови), що є публічними та розташовані на Сайті.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

1.1. Визначення та скорочення, передбачені цим Договором, тлумачяться у значеннях, наведених в Умовах надання послуг SC PERSONAL BUYER S.R.L.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується здійснити за рахунок та за дорученням Клієнта викуп Товару, який було обрано Клієнтом, та організувати доставку Товару, придбаного у Продавця, на користь Клієнта до складу, який використовується Виконавцем, а Клієнт зобов'язується здійснити оплату за надані Виконавцем послуги.
Доставка Товару від складу, який використовується Виконавцем, до будь-якого іншого пункту призначення, необхідного Клієнту, до Послуг викупу товару не входить.
Порядок, правила та інші положення надання Клієнту послуги доставки Товару від складу, який використовується Виконавцем, до іншого пункту, зазначеного Клієнтом в Особистому кабінеті, цим Договором не регулюються та у вартість Послуги викупу товарів не входять.
2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Клієнту зазначаються в цьому Договорі та/або Умовах, що розміщені на Сайті і включає (в тому числі, але не виключно):
2.2.1. організацію викупу Товару за рахунок та за дорученням Клієнта; 2.2.2. організацію доставки Товару до складу, який використовується Виконавцем;
2.2.3. організацію перевірки Товару на відповідність та комплектність згідно із замовленням Клієнта;
2.3. Виконавець вправі залучати третіх осіб на власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Обов’язки Виконавця:
3.1.1. Надати послуги відповідно до умов Договору.
3.1.2. Відшкодувати збитки Клієнту за його вимогою у випадку, якщо такі збитки були допущені внаслідок помилок Виконавця.
3.1.3. У випадку відсутності товару, який було обрано Клієнтом, та за письмовою заявою Клієнта повернути йому сплачені за Договором кошти.
3.1.4. На письмову вимогу Клієнта повернути різницю коштів, що були надмірно сплачені Клієнтом, у випадку викупу товару за нижчою ціною, ніж початково була зазначена Продавцем у зв’язку з наявністю знижок, акцій тощо.
3.1.5. На вимогу Клієнта інформувати останнього про хід виконання надання послуг.
3.1.6. При наданні Послуги викупу Товару, Виконавець не проводить переговори з Продавцем, не домовляється про повторну оплату або про аукціонну ціну для Клієнта.
3.2. Права Виконавця:
3.2.1. Отримати винагороду за надані послуги.
3.2.2. Отримати від Клієнта інформацію, необхідну для надання послуг.
3.2.3. Не надавати послуги до моменту отримання оплати від Клієнта рахунку на викуп Товару та надання послуги викупу Товару.
3.2.4. Обирати на свій розсуд та залучати третіх осіб за даним Договором (в тому числі, але не виключно експедиторів, перевізників, тощо), без погодження із Клієнтом, залишаючись у повному обсязі відповідальним перед Клієнтом за їх дії чи бездіяльність
3.2.5. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору.
3.2.6. В односторонньому порядку змінювати будь-які положення Договору та Умови шляхом розміщення їх на Сайті.
3.2.7. Відмовити або призупинити надання послуг у разі порушення Клієнтом покладених на нього обов’язків згідно з Договором та Умовами, у тому числі якщо Клієнтом вчинені дії, що мають ознаки адміністративного або кримінального правопорушення.
3.2.8. Самостійно обирати спосіб викупу або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення Товару до Складу, який використовується Виконавцем.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

4.1. Обов’язки Клієнта:
4.1.1. Ознайомитися з положеннями Договору та Умовами до моменту реєстрації на Сайті.
4.1.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця.
4.1.3. Повідомити Виконавцю інформацію про Товар, його розмір, колір, інші істотні характеристики Товару та іншу інформацію, необхідну Виконавцю для надання послуг.
4.1.4. Відшкодувати збитки Виконавця, які виникли внаслідок надання Клієнтом недостовірних даних.
4.1.5. Негайно інформувати Виконавця про будь-які зміни, що можуть вплинути на належне та своєчасне надання Виконавцем послуг Клієнту - з метою надання Виконавцю можливості оперативного реагування в рамках надання Виконавцем Послуги викупу Товару.
4.1.6. Клієнт не має права використовувати Послугу викупу Товару для придбання будь-яких предметів, речовин, зазначених у переліку заборонених до викупу Товарів, а також будь-яких предметів, речовин, обіг яких обмежений або заборонений, а також для вчинення незаконних дій/злочинів.
4.2. Права Клієнта:
4.2.1. Отримувати послуги відповідно до умов Договору.
4.2.2. Вимагати від Виконавця інформацію про надання останнім послуг, передбачених Договором.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Інформація про загальну вартість послуг надсилається Клієнту на особисту електронну пошту Клієнта, що вказується ним при реєстрації.
5.2. Вартість послуг Виконавця з викупу* становить 10% від вартості Товару, який було замовлено до викупу, 2% від вартості Товару за послугу страхування Товару та 0,5$ за кожну додану позицію товару до Замовлення що перевищує 5 безкоштовних позицій товару.

Мінімальна вартість комісії викупу Товару становить 5 доларів США.

* - чинними є тарифи зазначенні в Публічному договорі на дату реєстрації Клієнтом замовлення на викуп Товару

5.3. Оплата вартості послуг викупу Товару здійснюється Клієнтом на основі рахунку, що виставляється Виконавцем та надсилається на електронну адресу Клієнта під час реєстрації замовлення на викуп Товару. При здійсненні Клієнтом будь-якого платежу на користь Виконавця (у тому числі з використанням платіжних систем) Клієнт додатково сплачує всі можливі комісії платіжних систем, банків, банків-кореспондентів, комісію за конвертацію валюти, а також будь-які інші можливі платежі (комісії), необхідні для здійснення оплати на користь Виконавця за цим Договором.
5.4. Тарифи можуть змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення на Сайті оновлення Договору та Умов надання послуг SC PERSONAL BUYER S.R.L.
5.5. Виконавець вправі надавати знижки на послуги та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів, інших економій, порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті і можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку, з дотриманням положень чинного законодавства Румунії.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену Договором, Умовами та/або чинним законодавством Румунії.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності після вчинення Клієнтом дій, що зазначені у преамбулі Договору.
7.2. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.
8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства Румунії.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Положення цього Договору та Умов надання послуг SC PERSONAL BUYER S.R.L можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку.
9.2. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно законодавства Румунії.
9.3. Клієнт (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою:

1) Здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем та/або іншими суб’єктами господарювання, що співпрацюють з Виконавцем для виконання зобов’язань відповідно до надання послуг згідно з цим Договором (надалі – Треті особи), у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;
2) Надання Третіми особами послуг Виконавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів;
3) Захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів. Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників.

9.4. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства Румунії.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

SC PERSONAL BUYER S.R.L., код: 47468211, юридична адреса: Румунія, Municipiul lasi, Aleea Petre Buzatov, Nr. 1C, la Cabinet de Avocat Duhnea D. Dana Elena, biroul nr.1, Judet lasi, Адміністратор Маху Александру.

 

 

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
SC PERSONAL BUYER S.R.L

редакція № 10.23-1 від 01.10.2023

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

1. Виконавець – SC PERSONAL BUYER S.R.L., код: 47468211, юридична адреса: Румунія, Municipiul lasi, Aleea Petre Buzatov, Nr. 1C, la Cabinet de Avocat Duhnea D. Dana Elena, biroul nr.1, Judet lasi,.
2. Клієнт - фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що здійснює замовлення послуг викупу Товару.
3. Продавець - будь-яка фізична або юридична особа, пропонує до придбання Товари в інтернет-магазинах і в якої за дорученням та за рахунок Клієнта Виконавець здійснює викуп Товару.
4. Сайт - веб-сайт, доступ до якого здійснюється через доменне ім'я http://air.nova.global/
5. Склад, який використовується Виконавцем – склад, який знаходиться за адресою: 27 Merry Lane, East Hanover, NJ, 07936, USA та використовується Виконавцем для отримання Товару від Продавця, та перевірки Товару.
6. Товар - матеріальний об’єкт, придбаний Виконавцем за рахунок і за дорученням Клієнта у Продавця Товару.
7. Послуга викупу – послуга викупу, яка надається Виконавцем Клієнту щодо викупу Товару відповідно за замовлення Клієнта та організації доставки обраного і оплаченого Клієнтом Товару до Складу, який використовується Виконавцем. Послуга викупу відбувається виключно за попереднім замовленням, оплатою та за рахунок Клієнта.
8. Публічний договір – договір, який розміщено на сайті http://air.nova.global/ і укладається між Клієнтом – фізичною особою та Виконавцем через приєднання Клієнтом до його умов шляхом вчинення останнім дій:

- заповнення форми оформлення замовлення Товару;
- оплати вартості послуг викупу Товару.

9. Умови надання послуг SC PERSONAL BUYER S.R.L – документ, який встановлює порядок та умови користування послугами, що надаються Виконавцем. Умови надання послуг SC PERSONAL BUYER S.R.L (надалі – Умови) розміщені на сайті http://air.nova.global/.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Умови розроблено Виконавцем з метою регулювання організації послуги викупу Товару та надання комплексу послуг щодо перевірки викупленого Товару.
2.2. Шляхом розміщення замовлення на викуп Товару, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з положеннями цих Умов, чинними на момент розміщення замовлення на викуп Товару.
2.3. В питаннях документації та списку заборонених відправлень тощо, дані Умови регулюються законодавством країн Продавця, Виконавця і країни доставки Товару.
2.4. У випадку наявності розбіжностей між текстом Публічного договору та цими Умовами, пріоритет мають положення цих Умов.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Для замовлення послуги викупу, Клієнт повинен пройти реєстрацію на Сайті або здійснити реєстрацію (вхід) через обліковий запис Facebook (facebook.com) або здійснити реєстрацію (вхід) через обліковий запис Google (google.com) на Сайті.
Якщо реєстрація (вхід) на сайті здійснено через facebook.com (Facebook) Клієнт перевіряє та/або заповнює своє Ім’я, Прізвище (латинськими буквами).
3.2. Після реєстрації на Сайті Клієнту присвоюється унікальний реєстраційний номер в форматі NP ХХ ХХХ ХХ ХХ, де ХХ ХХХ ХХ ХХ - ідентифікатор Клієнта.
3.3. Клієнт самостійно обирає Товар на сайті Продавця, а Виконавець здійснює викуп Товару, перевірку відповідності Товару розміру, кольору та іншим істотним умовам, що зазначені Клієнтом в оформленому замовлені, та організовує доставку Товару на склад, який використовується Виконавцем. Якщо товар підлягає оподаткуванню податком на додану вартість, то в його загальну вартість буде включено відповідний податок. Виконавець не здійснює повернення ПДВ (tax free) на Товар.
3.4. Після заповнення форми оформлення замовлення Товару Клієнтом, Виконавець формує рахунок та виставляє Клієнту. Рахунок складається з вартості Товару, вартості послуг з викупу Виконавцем та оплати страховки.
3.5. У випадку, коли при викупу Товару Виконавцем було сплачено додаткові платежі (вартість транспортування, мито, додатковий податок, тощо) Клієнт зобов’язується компенсувати Виконавцю сплачені кошти.
3.6. Виконавець не надає послугу викупу Товару до повної оплати послуг Клієнтом.
3.7. Виконавець не надає послугу викупу Товару у випадку, коли вартість Товару, який був замовлений Клієнтом, зросла. У такому випадку Виконавець повинен повідомити Клієнта про таке зростання ціни Товару та повернути сплачені Клієнтом кошти на розрахунковий рахунок з якого була проведена оплата відповідно до п. 3.12. Умов.
3.8. Клієнт повідомлений та погоджується з тим, що Виконавець не є продавцем Товару, а є лише посередником та не впливає на ціноутворення Товару, впровадження Продавцем Товару знижок, дисконтів та підвищення ціни, наявності Товару у Продавця.
3.9. У випадку відсутності Товару, який замовлений Клієнтом до викупу, відсутності відповідної комплектації, розміру, кольору, тощо Виконавець повідомляє про це Клієнта та повертає сплачені Клієнтом кошти на розрахунковий рахунок, з якого була проведена оплата, відповідно до п. 3.12. Умов.
3.10. Виконавець не несе відповідальності за можливі фінансові втрати Клієнта у зв’язку з різницею курсу обміну валют та конвертацією валют банками Виконавця, Клієнта та/або банка посередника у випадку повернення сплачених Клієнтом коштів.
3.11. Після здійснення викупу у Продавця, Виконавець здійснює реєстрацію Товару, що надійшов на склад який використовується Виконавцем, шляхом заповнення наступної інформації, що відображається в особистому кабінеті Клієнта:

- опис товарів;
- сума інвойсу (загальна вартість товарів);
- треккінг-код відстеження Товару в країні Продавця (надається Продавцем);

3.12. Виконавець може відмовити Клієнту в наданні послуги викупу Товару в наступних випадках (проте не виключно):

- Клієнтом не сплачено вартість надання послуги викупу Товару;
- Якщо Товар, який замовлений Клієнтом для викупу, є заборонений цими Умовами та/або законодавством країни Відправника/Одержувача Товару та/або законодавством України;
- У Виконавця недостатньо інформації від Клієнта. В даному випадку надання послуги призупиняється до моменту надання Клієнтом повної і достовірної інформації;

3.13. На вимогу Клієнта та за погодженням з Виконавцем повернення сплачених Клієнтом коштів здійснюється на банківську картку Клієнта, для чого Клієнту необхідно написати лист/претензію Компанії. Повернення здійснюється на ту картку, з якої було здійснено оплату з урахуванням чинних на момент повернення обмежень Національного банку України.
3.14. У випадку, якщо Виконавець здійснив викуп Товару, але при здійсненні викупу не врахував коментар Клієнта, Виконавець має право власними силами зв'язатися з Продавцем та у разі, якщо Продавець приймає повернення Товару, оформити повернення.
3.15. Товар при надходженні на Склад, який використовується Виконавцем, перевіряється загальним зовнішнім оглядом на відповідність замовленню (перевіряються характеристики, які є критеріями вибору Товару та вказані на сайті Продавця) та на відсутність явного браку. Виконавець не перевіряє натуральність шкіри, найменування брендів, якість товару (рівність швів, залишки клею, відтінки тощо).

4. ВАГА, ДОПУСТИМІ ГАБАРИТИ ТОВАРУ ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ

4.1. До викупу приймаються замовлення на Товари, кожна окрема сторона яких не перевищує:
Довжина 122 см * Ширина 102 см * Висота 150 см.
4.2. Вага Товару разом з його упаковкою не повинна перевищувати 200 (двісті) кілограм.
4.3. Виконавець не приймає замовлення на викуп Товарів, вартість яких перевищує суму:
- 10 000 (десять тисяч) доларів США для покупок з інтернет-магазинів США;
4.4. Виконавець має право перепакувати Товар з метою зменшення ваги та/або збереження його цілісності.

5. ЗАБОРОНЕНІ ДО ВИКУПУ ТОВАРИ

5.1. До замовлення на викуп приймаються товари, які не є забороненими до пересилання в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, не заборонені до авіаперевезень, а також товари, експорт з країни Продавця/імпорт в Україну яких не заборонений законодавством.
5.2. Товар не повинен містити будь-які предмети, заборонені відповідними положеннями законодавства країни Продавця, Виконавця та/або Клієнта, міжнародними нормативними документами, в тому числі, але не обмежуючись:

- гроші (купюри, монети), банківські картки (незалежно, дебетові або кредитні), цінні папери, чеки, чекові книжки, облігації, лотерейні білети тощо;
- акумуляторні батареї літієво-іонні, металеві батареї, акумулятори (не сухі), сеґвеї, електромобілі, електромотоцикли, гіроскутери, гіроборди, павербанки, генератори, зарядні пристрої та ecoflow.
- дорогоцінні метали, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, ювелірні вироби;
- антикваріат (у т.ч. антикварні книги), вироби віком старше 100 років, твори мистецтва оригінального походження (не копії). Обов’язок доведення, що предмети не являються культурною цінністю, покладається виключно на Клієнта та за його рахунок;
- вогнепальна зброя всіх видів і боєприпаси до неї, пневматична зброя, холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони, електронно-променева зброя усіх видів, електрошокові пристрої всіх видів. Обов’язок доведення, що Товар, який міститься у Відправленні не є холодною зброєю, покладається виключно на Клієнта та за його рахунок;
- вибухові речовини, сполуки, споряджені ними предмети, засоби підриву;
- легкозаймисті гази, не займисті і нетоксичні гази (рідкі кріогенні гази), токсичні гази;
- гази стиснені та скраплені для побутового і промислового використання;
- легкозаймисті рідини;
- займисті тверді речовини та речовини, що схильні до самочинного займання;
- отруйні та сильнодіючі речовини в будь-якому фізичному стані незалежно від форми та якості їх упаковки;
- їдкі та корозійні речовини;
- радіоактивні речовини;
- інфекційні речовини, тобто речовини, що містять патогенні організми, що викликають захворювання людей або тварин;
- товари військового призначення та подвійного використання;
- печатки, автомобільні номерні знаки;
- живі тварини і рослини (в т.ч. живі дерева та інші рослини, цибулини; зернові культури; їстівні плоди і горіхи; насіння, плоди та зерна; лікарські рослини);
- хутро, шкури, опудала тварин, пір'я, слонова кістка і вироби з неї;
- порнографічні матеріали, контрафактна і фальсифікована продукція;
- людськи останки, людські органи, людські тканини, прах;
- наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори;
- лікарські засоби, біологічно активні добавки (БАДИ). Обов’язок отримання будь-яких дозволів, покладається виключно на Клієнта та за його рахунок;
- біологічно активні добавки; - вживані особисті речі (одяг, взуття) в брудному стані;
- бувші у використанні автомобільні, авіаційні і т.п. запчастини;
- спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;
- браконьєрське приладдя;
- алкогольні напої, тютюн та тютюнові вироби, підакцизні товари;
- продукти харчування, за винятком тих, які відповідають одночасно всім наступним вимогам:

• фактична вага продуктів, адресованих фізичним особам, становить не більше 10 кілограм;
• продукти відправляються в упаковці виробника і упаковка не відкривалася;
• продукти не вимагають дотримання особливого температурного режиму (відмінного від кімнатної температури);

- непромарковані контейнери, які містять рідину (за винятком безалкогольних напоїв в упаковці виробника, яка не відчинялася);
- метали та металобрухт;
- інші предмети, заборонені до вивозу з країни Продавця/ввезення в Україну.

5.3. Товари, які можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших товарів та обладнання.
5.4. Виконавець залишає за собою право, без будь-якої відповідальності та подальших претензій зі сторони Клієнта, відмовитись або зупинити надання послуг щодо небезпечних або заборонених законодавством Товарів.
5.5. Виконавець зберігає за собою право на свій розсуд відмовляти в наданні послуг з викупу будь-якого Товару.
5.6. Клієнт має сплачувати та відшкодовувати Виконавцю будь-які обґрунтовані витрати (включаючи витрати на зберігання) або збитки, понесені Виконавцем, будь-які податки та збори, які буде зобов’язаний сплатити Виконавець, та усі претензії, висунуті проти Виконавця внаслідок того, що Товар не відповідає будь-якому обмеженню, вимогам, наведеним в Умовах.
5.7. У випадку, якщо Виконавець викупив Товар, який виявився забороненим (згідно з Умовами та/або Переліком товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами). Сплачена Клієнтом вартість послуги викупу Товару не повертається, а Товар підлягає утилізації, на що Клієнт дає повне беззаперечне доручення та згоду.

6. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРІВ

6.1. Доставка викупленого Товару здійснюється до Складу, який використовується Виконавцем.
6.2. Термін викупу Товару та доставки Товару до Складу, який використовується Виконавцем, є орієнтовним та становить від 8 (восьми) робочих днів з дати здійснення оплати Клієнтом вартості послуги викупу Товару. Виконавець докладає всіх зусиль для викупу Товару і організації доставки Товару до Складу, який використовується Виконавцем, в найкоротші терміни. Затримки можливі внаслідок непередбачених та/або не залежних від Виконавця обставин.
6.3. Виконавець не несе відповідальність за терміни викупу Товару, якщо:

- Клієнт проінформований шляхом зміни статусу відправлення в Особистому кабінеті, але не оплатив виставлений рахунок;

6.4. Зобов'язання Виконавця вважається виконаним в момент фактичного прибуття Товару до Складу, який використовується Виконавцем, та його перевірки Виконавцем на відповідність замовленню Клієнта.
6.5. При отриманні Товару Виконавець зобов'язаний перевірити цілісності отриманого Товару до моменту підписання накладної від компанії, яка доставляє викуплений Товар.
6.6. У разі, якщо цілісність упаковки порушена або її зовнішній вигляд дає підстави вважати, що товар всередині відправлення пошкоджений, Виконавець повинен проінформувати Клієнта про це шляхом проставлення відповідного статусу та відмовитись від прийняття викупленого Товару.
6.7. Якщо Виконавцем помилково викуплено Товар, що не відповідає замовленню, Виконавець повертає сплачені Клієнтом кошти у порядку, що визначено у п. 3.12. Умов. Товар в такому випадку залишається у Виконавця, який на свій розсуд вирішує його подальшу долю.

7. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

7.1. Клієнт має можливість відстежити відправлення в будь-який момент часу в особистому кабінеті на Сайті.

8. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку розгляду претензій, в т. ч. з метою визначення підстав, порядку та розміру відшкодування збитків Клієнту застосовується право Румунії.
8.2. Про усі подані претензії Клієнт має повідомляти письмово у найкоротші строки:
8.2.1. Претензія що стосується викупу Товару та повернення коштів приймається протягом 30 днів з моменту розміщення Замовлення Клієнтом.
8.3. Претензія подається в електронній формі та має обов’язково містити наступні дані: дата складання; номер замовлення, за якими подаються претензійні вимоги; детальні причини подачі претензії, розмір претензійних вимог, підпис Клієнта. Разом з претензією Клієнт надає банківську виписку (з печаткою банку) на підтвердження оплати вартості послуг викупу Товару. Виконавець має право запросити у Клієнта інші документи, які потрібні для розгляду претензії.
8.4. Відповідальність Виконавця:

8.4.1. Межі відповідальності Виконавця.
8.4.2. У разі втрати або пошкодження Товару з вини Виконавця та/або його підрядників, Виконавець повертає Клієнту оголошену вартість Товару або його відповідну частину.
8.4.3. Виконавець відшкодовує збитки Клієнту лише за його заявою і лише у випадку, якщо збитки, які заявлені Клієнтом, є результатом помилок, допущених співробітниками Виконавця. При цьому сума відшкодування не може перевищувати суми, яка була сплачена Клієнтом відповідно до конкретного Замовлення, за яке провадиться відшкодування. Для уникнення різночитання, Сторони погоджуються, що у будь-якому разі максимальна сума відшкодування становить 10 000 Євро за Товар та послуги викупу.
8.5. Повернення коштів Клієнту на його запит (у випадках, встановлених цими Умовами та Договором) проводиться Виконавцем тільки за вирахуванням усіх комісій банків, платіжних систем, пов'язаних із поверненням коштів Клієнту.
8.6. Повернення коштів Клієнту проводиться у тій валюті, в якій була здійсненна оплата Клієнтом.
8.7. Крім випадків, коли положення норм відповідного національного законодавства вимагають іншого, Виконавець не несе відповідальності:

- за конвертацію валют при оплаті, доплаті, поверненні коштів;
- за збитки Клієнта у випадку його незадоволення Товаром (за розміром, кольором, комплектацією тощо), якщо Товар повністю відповідає замовленню, яке було оформлено Клієнтом;
- за помилковий вибір Клієнтом Товару;
- за дотримання температурного режиму; - за такі збитки як: витрати на альтеративне транспортування, втрата прибутку, моральна шкода, втрата комерційних можливостей або доходу, що були завдані внаслідок невикористання Товару у зв’язку з будь-якою його втратою, пошкодженням або затримкою надання послуги викупу Товару;
- якщо викуплений Товар складався з будь–яких заборонених предметів, навіть якщо Виконавець помилково прийняв до замовлення такий Товар;
- за відмову від сплати будь-яких незаконних платежів на користь Клієнта; - за дії чи бездіяльність Клієнта, які порушують вимоги законодавчих та нормативно-правових актів до, під час чи після надання Виконавцем послуги викупу Товару;
- за відмову у наданні послуг стосовно певних Товарів Клієнта або стосовно усіх Товарів Клієнта у випадку ненадання або несвоєчасного надання Клієнтом всіх необхідних даних, надання Клієнтом неповної та/або недостовірної інформації та документів, виявлення порушення законодавства та/або іншого застосовного законодавства з боку Клієнта, а також у разі, коли у Виконавця є достатні підстави вважати, що дії або бездіяльність Клієнта не відповідають законодавству, можуть привести до кримінальної або інших видів відповідальності, передбачених законодавством та/або іншим застосовним законодавством;
- за терміни доставки відправлення / товару на склад, який використовується Виконавцем;

8.8. Відповідальність Клієнта:
8.2.1. У випадку, якщо замовлений Клієнтом до викупу Товар містив отруйні, радіоактивні чи хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки, Клієнт несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, Товари яких перевозилися або зберігалися разом із Товаром Клієнта.
8.2.2. У разі застосування до Виконавця або до його посадових осіб фінансових санкцій, штрафів, інших видів фінансової відповідальності, передбачених нормативними актами, у зв’язку з наданням Клієнтом неповної та/або недостовірної інформації та документів, здійснення інших порушень з боку Клієнта, а також у зв’язку з несвоєчасним наданням Клієнтом необхідної інформації, Клієнт несе відповідальність перед Виконавцем у вигляді штрафу у розмірі суми, що дорівнює сумі фінансової санкції, застосованої до Виконавця, або сумі штрафу, накладеного на посадову особу Виконавця, або сумі інших видів фінансової відповідальності, застосованих до Виконавця або його посадових осіб.
8.3. Виконавець не несе відповідальності за якість Товару, відповідність цього Товару очікуванням Клієнта, а також за будь-які інші параметри, які не вказані Продавцем. Також Виконавець не забезпечує придбані Клієнтом Товари гарантією (як за якістю, так і за терміном експлуатації) у будь-якій формі.
8.4. При прийомі викупленого Товару на Складі, який використовується Виконавцем, Виконавець перевіряє лише відповідність Товару його кількості, а також перевіряє розмір та колір, які зазначені на Товарі, тим характеристикам, які зазначені в замовленні Клієнта. Виконавець несе відповідальність лише за відповідність номінального розміру, заявленого на сайті Продавця та розміру Товару, який вказаний на ярликах, етикетках, бірках. При виявленні явних розбіжностей по комплектації, розміру та кольору Товару, Виконавець проводить заміну таких Товарів лише у разі, якщо повернення та заміна Товарів передбачені Продавцем.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
9.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади, технічні збої в системі Продавця/Виконавця та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.
9.3. Під значним пониженням або підвищенням температури розуміється фактичне зниження або підвищення температури повітря в навколишньому середовищі до такої температури, за якої транспортування відправлення, що перебуває на складі, у вантажному відсіку транспортного засобу Виконавця або залученої ним до транспортування третьої особи, псується, деформується, пошкоджується, змінює свої властивості та якості або знищується.
9.4. Форс-мажорні обставини повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою або компетентним для кожного випадку державним органом.
9.5. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

SC PERSONAL BUYER S.R.L., код: 47468211, юридична адреса: Румунія, Municipiul lasi, Aleea Petre Buzatov, Nr. 1C, la Cabinet de Avocat Duhnea D. Dana Elena, biroul nr.1, Judet lasi, Адміністратор Маху Александру.

Другие категории вопросов

Как заказывать в зарубежных интернет-магазинах?

Открыть все

Тарифы

Выкуп товаров Personal Bayer

Открыть все
ua

Перейти на солов'їну?

Дарим 150 грн для новых клиентов!

Регистрируйся и получи промокод мгновенно