Зареєструватися

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Плати VISA ® – отримай знижку у розмірі вартості доставки до 1 кг»

 

 

Організатором та Партнером Акції «Плати VISA – отримай знижку у розмірі вартості доставки до 1 кг»  (далі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕШНЛ», що знаходиться за адресою: 03131 м. Київ, Столичне шосе, 103, к.1005 (надалі – «Організатор»).

 

Ініціатором Акції є Компанія ВІЗА ІНТЕРНЕШНЛ СЕРВІС АСОСІЕЙШН (Visa International Service Association) (далі – «Ініціатор»). Місцезнаходження: 900 Метро Сентер Бульвар, Фостер-Сіті, Каліфорнія, США.

 

1. Основні положення, строки та місце проведення Акції

1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким на дату початку Акції виповнилося 18 років (далі – «Потенційні учасники Акції»), та які є держателями однієї або декількох діючих карток Visa, емітованих будь-яким банком України (далі – «Картка/Картки»). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 3 цих Правил з урахуванням п. 1.3 цих Правил.
1.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

  1. Юридичні особи;
  2. Особи, яким на дату початку Акції не виповнилося 18 років;
  3. Особи, які не виконали умов цих Правил;
  4. Особи з частковою/неповною/обмеженою дієздатністю та/або недієздатні особи згідно чинного законодавства України.
  5. іноземці та особи без громадянства.

1.3. Період проведення Акції: з 9:00 год 01.08.2018р. по 23:59 год 30.09.2018р. включно (далі – «Період проведення Акції»)

1.4. Акція діє на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (згідно Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII,  у тому числі, відповідно до переліку затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 року), тимчасово окупованої території АР Крим (згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII).

1.5. Організатор не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.

 

2. Умови та порядок участі в Акції:
 

2.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно:

2.1.1. До початку або в Період проведення Акції оформити Картку та зареєструватися на сайті www.npshopping.com;

2.1.2. Ознайомитися з Публічним договором приєднання про надання послуг міжнародної експрес-доставки ТОВ «НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕШНЛ» (далі – «Договір») та Умовами надання послуг ТОВ «НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕШНЛ» (далі – «Умови»).

2.1.3. У Період проведення Акції здійснити 1 (одну) або більше транзакцій Карткою з оплати товару на сайті будь-якого зарубіжного інтернет-магазину країн: США, Великобританії та Польщі та замовити доставку товару за допомогою веб-сервісу: www.npshopping.com (далі – «Транзакція»).

2.1.4. Після здійснення Транзакції Карткою, зареєструвати відповідну покупку в особистому кабінеті на веб-сайті www.npshopping.com з обов’язковим зазначенням перших 6 та останніх 4 цифр Картки, з якої проводилася оплата.

2.2. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до Транзакцій наступні операції з використанням Карток:

- операції, які було здійснено до «09» годин «00» хвилин «01» серпня 2018 року та після «23» годин «59» хвилин «30» вересня 2018 року за Київським часом;

- операції, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, крім Карток VISA, емітованими будь-якими банками, зареєстрованими в Україні.

2.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з Правилами Акції, Договором та Умовами, а також свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи Участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують, що не мають та не матимуть жодних претензій до Організатора та Ініціатора в частині надання Учасниками інформації, що визначена в п.4.2. цих Правил.

Беручи участь в Акції та здійснюючи дії, що зазначені у п.п.2.1.3 Правил Учасники Акції тим самим надають свою згоду Організатору та Ініціатору на обробку їх персональних даних відповідно до мети, що визначена п.п. 5.6.2. цих Правил, а також підтверджують, що ознайомлені із правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

2.4. Організатор/ Ініціатор не несуть відповідальність у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/ Ініціатора.

2.5. Якщо з будь-якої причини будь-який етап/аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, в тому числі, але не обмежуючись через причини, незалежні від Організатора/ Ініціатора, або викликані зараженням комп’ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, порушенням законодавства, технічними несправностями, навмисними недобросовісними діями Учасників або будь-якою неконтрольованою причиною, яка спотворює або впливає на безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор, своїм рішенням може на свій розсуд анулювати, зупинити, змінити умови або тимчасово зупинити проведення Акції, визнати недійсними будь-які дії в рамках Акції.

2.6. Організатор має право:

2.7. Організатор/ Ініціатор не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

2.8. Грошовий еквівалент знижки, передбаченої Акцію не видається.

2.9. Участь в Акції є безоплатною: Організатор/ Ініціатор не отримують винагороди від Учасників за їх можливість участі або за участь в Акції.

 

3. Механіка Акції:

 

3.1. Клієнт, який оплатив Карткою товар на веб-сайті будь-якого інтернет магазина Польщі, Великобританії та Сполучених Штатів Америки та замовив доставку в Україну через веб-сайт www.npshopping.com отримує знижку у розмірі вартості доставки до 1 кг. Знижка розповсюджується лише на вартість доставки одного кілограма в межах одного відправлення, що визначається у відповідності до фіксованої вартості доставки одного кілограма відправлення згідно до тарифікації, наведеної в умовах Договору  на веб-сайті: www.npshopping.com. Під знижкою розуміється зменшення Організатором загальної вартості доставки на суму, що дорівнює вартості доставки до 1 (одного) кілограму, відповідно до наведених вище умов.

 

 

4. Інші умови
 

4.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

4.2 Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).

4.3. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції  та розміщення офіційних Правил на сайтах www.npshoping.com та www.visa.com.ua

4.4. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі шляхом їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов. Організатор/ Ініціатор не несуть відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.

4.5. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

4.6. Фактом участі в Акції та виконанням дій, необхідних для участі в Акції, Учасник добровільно надає Організатору, як володільцю персональних даних свою безумовну згоду на збір та обробку його персональних даних, зокрема: імені, прізвища, адреси та інших, наданих особою даних (далі – «Дані»), з метою, способами, на строк та в обсязі, що необхідні для організації та проведення Акції та надання знижки Акції, та інших дій відповідно до цих Правил та законодавства України.
Зазначена вище згода, включає згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, знеособлення, використання (в тому числі згідно Положення конфіденційності та відповідно до процедур обробки персональних даних, встановлених внутрішніми положеннями ), поновлення, знищення Даних, а також внесення Даних до баз даних, поширення та передачу Даних будь-яким способом визначеним /Організатором третім особам та згоду на доступ до Даних вказаних /Організатором третіх осіб.
Організатор (у разі обробки) здійснює обробку Даних відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним вище цілям такої обробки та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». /Організатор не здійснюють обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання особи, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних Учасника.
Учасник, шляхом участі в Акції та шляхом виконання дій, необхідних для участі в Акції погоджується та підтверджує, що він повідомлений про збір та обробку його персональних даних та знає про джерела збирання, місцезнаходження Даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця Даних, про осіб, яким передаються Дані, а також про механізм автоматизованої обробки його персональних даних а також знає свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до законодавства України.

4.7. У разі відкликання згоди на обробку Даних особа не допускається до подальшої участі у Акції. Учасник Акції зобов’язується, на вимогу Організатора надати останньому власноручно підписаний дозвіл, вказаний у цьому розділі Правил.

4.8. У разі відмови Учасника Акції від отримання ним знижки будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором.

4.9. Організатор/Ініціатор не несуть відповідальності за:

- неотримання Учасником Акції знижки Акції з вини самого Учасника Акції;

- за відмову Учасника Акції  від одержання  знижки Акції,

- інші обставини, які не залежать від Організатора /Ініціатора.

4.10. Протягом періоду проведення Акціїчи після її закінчення, Організатор може надавати Потенційним учасникам пояснення в усній чи письмовій формі виключно з питань, що стосуються цих Правил.

4.11. Ініціатор, Visa Inc., та будь-які їх афілійовані особи не беруть участі у Акції, наданні Знижки, та не несуть відповідальність за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або Потенційних учасників Акції. Ініціатор не вступає в будь-які контакти з особами, які беруть участь в Акції, крім випадків, передбачених цими Правилами і чинним законодавством України.

 

 

ПИТАННЯ / ВІДПОВІДІ

 

 

announcement Онлайн-підтримка